Tulosta

Focus Työpolkujen Starttiryhmät vastanneet odotuksiin

Focus Työpolut -palvelun Starttiryhmiin osallistuneet suosittelisivat valmennusta myös ystävälleen. Tämä käy ilmi syksyn 2021 palautteista. 

Palautteiden mukaan Starttiryhmien anti vastasi asiakkaiden odotuksia erinomaisesti. Starttiryhmät hyödyttivät konkreettisesti. Hyvää palautetta tuli niin valmentajien asiantuntemuksesta kuin vertaistuesta. 

Odotukset Starttiryhmälle täyttyivät erinomaisesti 

Starttiryhmä on viiden päivän ryhmävalmennus, joka on suunniteltu käytäväksi Focus Työpolut -palvelun aluksi. Starttiryhmään osallistuneille tehtyyn palautekyselyyn vastasi syksyn 2021 aikana 165 asiakasta. He olivat osallistuneet ryhmään kasvokkain tai Teamsissa.  

Kyselyssä asiakkaat saivat antaa laadullista vapaamuotoista palautetta valmennuksen hyödyistä, onnistumisista ja kehittämisideoista. Määrällistä palautetta kysyttiin odotuksiin vastaamisen ja suositteluhalukkuuden muodossa. 

Määrällisen palautteen vastauksissa lähes 90 % vastaajista koki, että ryhmä vastasi heidän odotuksiaan arvosanan 4 tai 5 verran (asteikolla 1–5). Vastausten keskiarvo oli 4,3. Lähestulkoon kaikki (94 %) suosittelisivat Starttiryhmää myös ystävälleen. 

Konkreettista hyötyä 

Hyvän palautteen keskiössä on neljä asiaa: valmennusviikosta saatu konkreettinen hyöty, valmentajien asiantuntemus, vertaistuki ja toimiva osaamiskartoitusohjelma. Eräs osallistuja luonnehti Starttiryhmää seuraavasti: 

”Sai uusia näkökulmia sekä valmentajan kautta mutta myös muilta osallistujilta. Ryhmän jäsenet olivat erilaisista elämäntilanteista ja koulutustaustoista, joten oli mielenkiintoista kuulla erilaisia ajatuksia.” 

– Starttiryhmästä saatu konkreettinen hyöty tulee palautteiden perusteella urasuunnitteluun ja työnhakuun saadusta tuesta, kertoo Pirkanmaan koulutuspäällikkö Päivi Ristolainen

Päivin mukaan palautteissa toistuvat valmennuksesta saatuna erityisenä hyötynä hissipuheen laatiminen, CV:stä ja hakemuksesta saatu palaute sekä osaamisen sanoittaminen. Samoin linkit oman ammatillisen suunnan täsmentämiseen ja työnhakuun liittyen koetaan tärkeiksi. 

– Kun osaaminen ja tieto lisääntyy käytännössä urasuunnittelussa ja työnhaussa, se antaa myös toivoa tulevaisuuden suhteen, Päivi jatkaa. 

Tämä käy ilmi esimerkiksi seuraavan palautteenantajan kommentista:

”Mahdollisuudet koulutuksista ja kursseista auttoi epätoivoon työttömyyden suhteen. Kurssi herätti toivoa ja samalla motivaatio lisääntyi.” 

Valmennus ja vertaistuki merkittävää 

Palautteissa nostettiin esille useasti valmentajien vuorovaikutustaidot ja heidän kykynsä rohkaista ja auttaa sekä valmennuksen sisältöasioissa että myös tietoteknisissä ongelmissa. Moni myös nosti esiin ryhmävalmennuksen henkilökohtaisuuden. 

– Vaikka valmennusta on epidemiatilanteen vuoksi toteutettu paljon etävälineillä, ovat valmentajat onnistuneet luomaan henkilökohtaisen kontaktin osallistujiin, Päivi toteaa. 

Palautteessa kuvataan valmentajan toimintaa muun muassa seuraavasti: 

”Kokeneen valmentajan sopiva vauhti ja tukikalvojen sopiva määrä. Valmentajan varma mutta innostunut esiintyminen. Henkilökohtainen apu ja paneutuminen osallistujan ongelmiin. Paljon tietoa, mistä on hyvä jatkaa omien ratkaisujen työstämistä.” 

Vertaistukea ja muiden samassa tilanteessa olevien tapaamista pidetään merkittävänä osana valmennusta. 

– On tärkeää huomata, ettei ole yksin työnhakunsa ja urapohdintojen kanssa, Päivi korostaa.  

– Palautteissa toistuu kommentti ”kiva ryhmä”. Muiden tarinat ja tilanteet avaavat näköaloja työelämään. 

Tämä tulee ilmi myös tässä palautteessa: 

”Toisten, vaikkakin hyvin eri tilanteissa olevien, työnhakijoiden tarinoiden kuuntelu oli ehkä mielenkiintoisinta, koska siellä tarinoiden takana on aina ihminen ja hänen oma uniikki polkunsa.” 

Osaamisen kartoittaminen luo pohjaa 

Oman osaamisen kartoittaminen ja sanoittaminen on sekä urasuunnittelussa että työnhaussa merkittävä asia. 

– Sen lisäksi, että osaamiskartoitus antaa käytännön työkaluja työnhakutilanteisiin, se rakentaa ja tukee itseluottamusta ja käsitystä itsestä työnhaussa onnistujana, Päivi kertoo. 

Osaamisen kartoittamiseen käytetään ForeAmmatti Plus -palvelua, joka myös auttaa täsmentämään osallistujan henkilökohtaista työmarkkina-asemaa. 

Yksi osallistuja kuvaa osaamiskartoituksen hyötyjä seuraavasti: 

”ForeAmmatin monipuolisuus, oman osaamisen avaaminen ja sitä kautta pääsy hissipuheen ja cv:n tekemisen jäljille.” 

Osaamiskartoitus voikin luoda pohjaa, jonka päälle rakentaa.

Kehitysehdotukset otetaan huomioon 

Palautekyselyssä pyydettiin myös kehitysehdotuksia. Yksi keskeisimmistä toiveista oli, että ryhmän osallistujat olisivat lähempänä omaa taustaa tai viiteryhmää liittyen esimerkiksi ikään, koulutustasoon tai työelämässä mukana olemisen kestoon. 

– Panostamme niihin kehittämisehdotuksiin, joihin palvelun puitteissa on mahdollista vaikuttaa, Päivi sanoo. 

Saadut palautteet ohjaavat myös säilyttämään asiakkaiden hyväksi kokemat elementit osana palvelua, kun sitä edelleen kehitetään.