Tulosta

Uraohjauksen tulevaisuuden näkymiä

Miltä näyttää uraohjauksen tulevaisuus? Mihin suuntaan koulutusta pitäisi kehittää? Mitä taitoja tulevaisuuden työelämässä tarvitaan?

Näitä asioita kyselin omilta työkavereiltani Cimson Koulutuspalvelujen Oulun toimistolla. Tämä oli osa ammatillisia opinto-ohjaajan opintojani. Toteutin haastattelut lomakehaastatteluna tammikuussa 2022 avoimina kysymyksinä anonyymisti. Näin sain talteen kuuden ohjauksen ammattilaisen ajatukset ja näkemykset.

Yhteinen näkemyksemme on, että uraohjaukselle on tulevaisuudessa tarvetta. Tarve todennäköisesti kasvaa. Miksi näin?

Ammatillisen suunnan etsiminen ja alan vaihto

Elämässä on monia tekijöitä, jotka aiheuttavat uraohjauksen tarvetta. Sinäkin olet todennäköisesti jossain elämäsi vaiheessa pohtinut, mitä haluat työksesi tehdä. Olet miettinyt ammatillista suuntaa itsellesi. Voit pohtia ensimmäistä alaasi tai sitten alan vaihtoa.

Alanvaihto voi olla monista eri syistä tarpeellista. Omat mielenkiinnon kohteesi ovat voineet muuttua, taustalla voi olla terveydellisiä syitä tai työsuhteesi on voinut päättyä.

Taustalla vaikuttavat myös laajemmat ilmiöt, jotka lisäävät uraohjauksen tarvetta. Näitä ovat esimerkiksi poliittiset päätökset, jatkuvat muutokset työelämässä, työelämän pirstaloituminen, työvoimapula, oppivelvollisuusiän nosto ja työmarkkinoille kiinnittymisen vaikeus. Uraohjauksen tarve voi ilmetä yhtä lailla opintojen aikana, työttömyyden aikana kuin työssä ollessa.

Uraohjaajan työn muutos

Millaista uraohjaajan työ tulevaisuudessa ehkä on? Jo tänä päivänä työmme on hyvin monikanavaista ja tämä todennäköisesti lisääntyy. Tulevaisuudessa hyödynnämme kenties nykyistä enemmän erilaisia apuvälineitä, sovelluksia ja tekoälyä, joita on vuosi vuodelta yhä enemmän tarjolla.

Käynnissä oleva pandemia on omalta osaltaan vauhdittanut tätä kehitystä. Eri sovellukset voivat helpottaa työtämme, mutta niiden käytön pitää aina olla tarkoituksenmukaista. Etätyö ja virtuaalisuus ovat tämän päivän ilmiö, todennäköisesti myös tulevaisuuden.

Jatkuva muutos haastaa myös meitä uraohjaajia olemaan joustavia. Meillä pitää olla monipuolista osaamista, ja osaamisen ajan tasalla pitäminen on jatkuvaa. Tietoa on tarjolla monessa eri paikassa ja meidän roolimme on usein ohjata tiedon äärelle.

Monet muutoksista edellyttävät yhä enemmän myös yhteistyötä eri tahojen kanssa ja verkostoitumista. Toisaalta työmme ydin eli toisen ihmisen inhimillinen kohtaaminen ei pohjimmiltaan muutu. Vaikka työ on monikanavaista ja jopa virtuaalista, on kyse kahden ihmisen kohtaamisesta.

Mihin suuntaan koulutusta pitäisi meidän mielestämme Suomessa kehittää? Hyvät selkeät perusopinnot ovat edelleen tarpeellisia eri kouluasteilla, jotta pystytään varmistamaan perusammattitaito. Tämä on ammatillisen kasvun perusta. Muutostahti on yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla nopea, joten tämä haastaa myös koulutusorganisaatioita olemaan joustavia. Erilaisia lisä- ja täydennyskoulutuksia sekä tutkinnon osia pitäisi olla joustavasti tarjolla. Näiden kautta voidaan täydentää ja päivittää ammattitaitoa ja avata näin uusia työmahdollisuuksia.

Tarvelähtöisyys ja työelämälähtöisyys ovat tärkeässä roolissa. Työn opinnollistamista ja oppisopimuskoulutuksen kaltaista työelämän ja opiskelun yhdistämistä kaivataan lisää. Uraohjauksella voidaan tukea työelämäkontaktien luomista ja työelämään siirtymistä.

Työelämävalmiudet tulevaisuudessa

Millaisia valmiuksia työelämä edellyttää tulevaisuudessa? Joustavuus, itseohjautuvuus, mukautumiskyky, vuorovaikutustaidot, oppimiskyky- ja halu sekä vastuunkanto nousivat keskeisimpänä esille Cimsonin valmentajille tekemässäni kyselyssä. Tässä sanapilvessä näkyvät kyselyssä esiin tulleet sanat:

Sanapilvessä näkyvät valmiudet, joita tulevaisuuden työelämä Cimsonin uravalmentajien mielestä edellyttää

Tulevaisuuden työelämä tulee ammatillisen osaamisen lisäksi vaatimaan ennen kaikkea monia alasta riippumattomia taitoja. Tärkeä kysymys onkin: miten näiden taitojen kehittymistä voidaan tukea aivan varhaiskasvatuksesta lähtien kaikkien kouluasteiden läpi?

Kirjoittaja Hanna Runtti on Cimson Koulutuspalvelujen valmentaja, joka työskentelee Lapin alueen Kompassi-valmennuksissa. Tekstin näkemykset pohjautuvat lomakehaastatteluihin, joita Hanna teki Cimsonin valmentajille.